Statut

STATUT

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

§1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, zwane dalej „Centrum", jest jednostką organizacyjną powiatu kolneńskiego działającą na podstawie:

 1. uchwały Nr V/23/99 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime w Kolnie,
 2. ustawy o pomocy społecznej,
 3. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób ni epełnosprawny ch,
 5. ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 6. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ,
 7. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 8. ustawy o finansach publicznych.

§2

 1. SiedzibąPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Kolno.
 2. Obszarem działania Centrum jest teren powiatu kolneńskiego.

§3.

Centrum zapewnia:

 1. realizowanie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej - własnych i zleconych z administracji rza.dowej,
 2. realizowanie zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - własnych i zleconych z administracji rządowej,
 3. realizowanie zadań powiatu na rzecz kombatantów i osób represjonowanych - własnych i z zakresu administracji rządowej,
 4. realizowanie zcdań własnych powiatu z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
 5. realizowanie zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 6. realizowanie zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§4.

Zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Kolneńskiegc.

§5.

 1. Centrum jest jednostką budżetową która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu powiatu.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez Radę Powiatu.
 3. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych samorządu terytorialnego

§6

Centrum kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu .

§7

Nadzór bieżący nad działGlnościąCentrum sprawuje Zarząd Powiatu .

§8.

Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sobiewski

Data wytworzenia: 2017-09-06

Wprowadzający: Krzysztof Sobiewski

Modyfikujący: Krzysztof Sobiewski

Data modyfikacji: 2017-09-11

Opublikował: Krzysztof Sobiewski

Data publikacji: 2017-09-06