Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych MONITORING WIZYJNY

Załącznik nr 1do Procedury

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego dalej RODO, informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie z siedzibą przy
ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 13 34, adres email: pcpr@powiatkolno.pl

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest Pani Katarzyna Sikorska, adres e-mail: iod@powiatkolno.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1040)
 3. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych (wizerunku) mogą być wyłącznie:
  1. podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa (np. policja, sąd),
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku prowadzonego postępowania lub na wniosek osoby, której nagranie dotyczy.
 5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo:
  1. dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  2. żądania usunięcia danych w przypadku przekroczenia okresu przechowywania nagrań,
  3. do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
  4. do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Sobiewski Krzysztof

Data wytworzenia: 2019-11-04

Wprowadzający: Krzysztof Sobiewski

Modyfikujący: Krzysztof Sobiewski

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Krzysztof Sobiewski

Data publikacji: 2019-11-04